Αίτηση Προμήθειας Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Απομακρυσμένης Ψηφιακής Υπογραφής

 

Για την αίτηση/παραγγελία/έκδοση/παραλαβή ενός Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού Απομακρυσμένης Ψηφιακής Υπογραφής από την ΒΥΤΕ, κατά κανόνα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, που για μεγάλους οργανισμούς με πολλούς χρήστες μπορεί να προσαρμοσθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού. Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ταυτοποίηση των κατόχων Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Τα βήματα είναι τα παρακάτω:

  1. Υποβολή της Αίτησης/Παραγγελίας Ηλεκτρονικά (από την ιστοσελίδα) ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (αφού κατεβάσετε τη αίτηση και την συμπληρώσετε) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.
  2. Εξόφληση της πληρωμής, σημειώνοντας ότι το κόστος κάθε ενός πιστοποιητικού εξαρτάται από το πλήθος (πχ μεγάλοι οργανισμοί με πολλούς χρήστες) και τη διάρκειά του (1 έως 3 έτη).
  3. Για την έκδοση των πιστοποιητικών απαιτείται να γίνεται η ταυτοποίηση του προσώπου (επιβεβαίωσης της γνησιότητας των στοιχείων)  κατόχου των πιστοποιητικών, που μπορεί επίσης να γίνει και με νόμιμη εξουσιοδότηση. Τότε ο αιτών τα πιστοποιητικά (συνδρομητής στην σχετική ορολογία) ή ο εξουσιοδοτημένος/η, θα πρέπει να έχει μαζί και να υποβάλλει:

α)  Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (Αστυνομική ή Στρατιωτική ταυτότητα, Διαβατήριο κλπ.) του αιτούντος (και του τυχόν  εξουσιοδοτημένου, που θα πρέπει να έχει συμπληρώσει και  επικυρώσει την εξουσιοδότηση παραλαβής).

β)  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση / Εντολή Αγοράς με γνήσιο της υπογραφής.

γ)  Υπογεγραμμένο το Συμφωνητικό με τους Όρους Σύμβασης Συνδρομητή (σε κάθε σελίδα).

Αφού ολοκληρωθούν και επιβεβαιωθούν με επιτυχία οι παραπάνω διαδικασίες, ενεργοποιούνται τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και αποστέλλεται με SMS ο κωδικός πρόσβασης PIN καθώς και σύνδεσμο (link) για την εγκατάσταση των οδηγών συσκευής.
Σημειώνεται ότι για Απομακρυσμένη Υπογραφή (Remote Signing) τα ιδιωτικά κλειδιά αποθηκεύονται σε HSM (Hardware Security Module) της BYTE που ενεργεί ως ΠΥΕ (Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης). Τα HSM είναι συσκευές ασφαλούς φύλαξης Πιστοποιητικών και στα πιστοποιητικά αυτά στο HSM, πρόσβαση έχουν μόνο οι χρήστες τους απομακρυσμένα, με ασφαλή τρόπο μέσω τεχνικών αυθεντικοποίησης δύο επιπέδων (π.χ. διαπιστευτήρια όνομα χρήστη – κωδικό και κωδικό μιας χρήσης σε έξυπνο τηλέφωνο).

Η διαδικασία έκδοσης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της BYTE COMPUTER ABEE διαρκεί 2-3 ημέρες εφόσον τα δικαιολογητικά κτλ σταλούν συστημένα (Courier) ή εντός μισής ώρας στην εταιρεία μας.