Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Η Byte εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

“Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εμπορία, Διανομή, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη, Διαχείριση Έργων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Εκπαίδευση Προϊόντων Πληροφορικής και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού”

Πιστοποιητικό Ασφαλείας ISO/IEC 27001:2013
Η Byte έχει καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

“Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εμπορία, Διανομή, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη, Διαχείριση Έργων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Εκπαίδευση Προϊόντων Πληροφορικής και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού”

Η Byte διαθέτει εξειδικευμένη Ομάδα Ασφάλειας με κύριο στόχο την διαρκή παρακολούθηση και ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών, την αξιολόγησή των κινδύνων αυτών, την ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπισή τους, την εσωτερική αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών και εργαλείων και τη διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.