Σύμβαση Συνδρομητή

 

Όροι και κανονισμοί

Το επισυναπτόμενο έγγραφο (στο εξής Σύμβαση Συνδρομητή) για την απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής/σφραγίδας, η οποία εκδίδεται από την Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ ή Trust Center) της BYTE, ορίζει τους όρους και τους κανόνες, οι οποίοι διέπουν την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (ΑΠ ή QC Qualified Certificates), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία.

Περαιτέρω, το επισυναπτόμενο έγγραφο καθορίζει τους όρους και τους κανόνες, οι οποίοι διέπουν την έκδοση του πιστοποιητικού αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής/σφραγίδας, το οποίο θα αναφέρεται ως «Πιστοποιητικό υπογραφής», το οποίον συμπληρώνει και συμφωνεί με την αντίστοιχη Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ ή CP Certificate Policy) της ΑΠ της BYTE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία.