Ο κανονισμός GDPR συνοπτικά

 

Τι είναι

  • Είναι η μετεξέλιξη της Οδηγίας 46/ΕΚ του 1995 που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 2472/1997.
  • Είναι κανονισμός και άρα εφαρμόζεται άμεσα στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών.
  • Αφορά στην προστασία των δεδοµένων φυσικών προσώπων.

Δημιουργήθηκε διότι

  • το υφιστάμενο πλαίσιο έχει οδηγήσει σε κατακερματισμό της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων στην Ε.Ε.
  • το υφιστάμενο πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που εισάγουν οι νέες τεχνολογίες.

Πώς λειτουργεί

  • Ο νέος Κανονισμός επιβάλλει ενιαίο πλαίσιο για την επεξεργασία και κυκλοφορία εντός αλλά και εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, προσωπικών δεδομένων πολιτών εγκατεστημένων στην Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της επιγραμμικής (on-line) δραστηριότητας και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Πότε ισχύει

  • Έναρξη ισχύος υποχρεωτικά από 25/05/2018.

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το PDF