Η Byte αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης συμβάλλει στη διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής της στην παροχή καινοτόμων και προηγμένων υπηρεσιών στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Μέσω της στενής συνεργασίας μας με έγκριτα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε επιστήμες όπως ανθρωπιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πληροφορικής, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για άμεση αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας και της αγοράς.
Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας συμμετέχει ενεργά στους ακόλουθους κύριους τομείς: Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα, Υγεία και Ανεξάρτητη Διαβίωση, Τηλεκπαίδευση, Τεχνολογίες Περιεχομένου, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καινοτόμων Υπηρεσιών, Ασφάλεια, Ανοιχτά δεδομένα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Byte υλοποιεί ερευνητικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλο τον κύκλο ζωής ανάπτυξής τους. Ενδεικτικά έργα:

 

INLIFE (INdependent LIving support Functions for the Elderly)

INLIFE is an H2020 project aiming to offer all-around, personalised, multi-faceted existing ICT solutions and services addressing diverse daily activities (eating, physical activity, commuting, mental stimulation, communication, social interaction, etc.) to users with cognitive impairment living in their own home or in sheltered homes, as well as to their formal and informal carers.
Byte is leading the benchmarking activities of the project and conducting and in-depth analysis for specific services. Byte is also leading the risk assessment for identifying any design flaws using best risk analysis practices. Moreover, Byte is refining existing mental training tools to be used in pilots.

Πρόγραμμα: H2020-PHC-2014-single-stage
Ιστότοπος: http://www.inlife-project.eu/
Ενεργό: Ναι

 

INACHUS (Technological and Methodological Solutions for Integrated Wide Area Situation Awareness and Survivor Localisation to Support Search and Rescue Teams)

INACHUS is an FP7 project. INACHUS aims to achieve a significant time reduction related to Urban Search and Rescue (USaR) phase by providing wide-area situation awareness solutions for improved detection and localisation of the trapped victims assisted by simulation tools for predicting structural failures and a holistic decision support mechanism incorporating operational procedures and resources of relevant actors.
Byte is responsible for the preparation of inputs to standardization bodies and the organization of the CENELEC workshop. Moreover, Byte will provide feedback to the drawing of the user requirements from both operational and technological point of view.

Πρόγραμμα: FP7-SEC-2013-4.2-1
Ιστότοπος: https://www.inachus.eu/
Ενεργό: Ναι

 

VERITAS (Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS)

VERITAS is an FP7 Integrating Project that aims to develop, validate and assess tools for built-in accessibility support at all stages of ICT and non-ICT product development, including specification, design, development and testing. The goal is to introduce simulation-based and virtual reality testing at all stages of services and product design and development into the automotive, smart living spaces, (buildings & construction, domotics), workplace and infotainment applications areas.
Byte’s role in VERITAS was the integration of the VERITAS simulation and virtual reality testing tools into its collaborative working solutions products and applications.

Πρόγραμμα: FP7-ICT-2009.7.2, Accessible and Assistive ICT
Ιστότοπος: http://veritas-project.eu/
Ενεργό: Όχι

 

ELDERSPACES (Managing Older People Social Relationships for better Communication, Activation and Interaction)

Elderspaces is an AAL project that aims at designing a novel ICT- based social networking platform addressed to senior citizens (beyond existing networks for seniors) along with a range of applications that will be delivered over this platform.
Byte is the Coordinator of this project, has the general technical overview for the ELDERSPACES.

Πρόγραμμα: ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL)
Ιστότοπος: http://www.aal-europe.eu/projects/elder-spaces/
Ενεργό: Όχι

 

GAMEIT

GAMEIT is a nationally funded project aiming at the development of a gaming platform that will enable trainers to create, customize and participate in educational gaming activities.
Byte was responsible for the development of the project’s unified ontology and thesaurus and for the collection of distributed knowledge from existing repositories with learning and cultural objects. In addition, Byte designed and implemented the knowledge management system and integrated it with GAMEIT game platform.

Πρόγραμμα: Industrial Research and Technology Development Programme, General Secretariat of Research and Technology
Ιστότοπος: http://gameit.ipet.gr/index.php/about/
Ενεργό: Όχι