«ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Αντικείμενον: Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται σε όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών, εξωτερικών συνεργατών, οικονομικών διευθυντών και μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Εφαρμόζεται, επίσης, στους προμηθευτές και τους εργολάβους της εταιρείας, με την εξαίρεση τυχόν εφαρμοζομένων από τους ίδιους κώδικες καταπολέμησης της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

ΕΓΚΡΙΣΗ: ι. Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου
ιι. Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (απόφαση Δ.Σ. 1471 /2018)
ΕΚΔΟΣΗ: Νομικό Τμήμα.

Σχετικά έγγραφα: 1) Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας.
2) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Δημοσίευση: www.byte.gr

ΣΚΟΠΟΣ:
Η “ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.” (με τις θυγατρικές της, στο εξής ΒΥΤΕ ή Εταιρεία) είναι αφοσιωμένη στην δραστηριοποίησή της συμφώνως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη και η αφοσίωσή της αυτή ενσωματώνεται στον παρόντα Κώδικα. Η ΒYTE θεωρεί, ότι σε επίπεδον επιχείρησης, η συμμετοχή σε φαινόμενα διαφθοράς πλήττει την φήμη, την αξιοπιστία της ίδιας της επιχείρησης, προκαλεί ποινικές επιπτώσεις και άλλους νομικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά (στην περίπτωση επιβολής προστίμων), αυξάνει το λειτουργικόν κόστος, πλήττει την αφοσίωση και πίστη του προσωπικού, διαμορφώνει αρνητική εταιρική νοοτροπία και κουλτούρα και προκαλεί αποκλεισμόν από πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Θεωρεί, επίσης, ως «δωροδοκία» την προσφορά οιουδήποτε αντικειμένου με αξία, με σκοπόν την επιρροή μιας αποφάσεως για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με την ΒΥΤΕ ή για την παροχή ενός αθεμίτου πλεονεκτήματος στην ΒΥΤΕ, περιλαμβανομένης της εξασφάλισης νέων εργασιών, την διατήρηση υπαρχουσών εργασιών ή την εξασφάλιση οιουδήποτε ακαταλλήλου πλεονεκτήματος, γι’ αυτό και υλοποιεί την επαγγελματική της δραστηριότητα με αυστηρές διαδικασίες ηθικής συμμόρφωσης. Η απόλυτη προσήλωση της εταιρείας στις ανωτέρω αρχές υποδηλώνει την μηδενική της ανοχή σε πρακτικές Δωροδοκίας & Διαφθοράς και την επαγγελματική ακεραιότητα με την οποία δρομολογεί τις επαγγελματικές της δοσοληψίες, σχέσεις και συναλλαγές. Τέλος, η ΒΥΤΕ γνωρίζει, ότι η διαφθορά στρεβλώνει το επιχειρηματικόν περιβάλλον και προκαλεί αθέμιτον ανταγωνισμόν, και, επομένως, κάθε επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε ένα κλάδον, στον οποίον λαμβάνουν χώρα συμβάντα διαφθοράς, παρουσιάζει μειωμένα έσοδα και απώλεια κύκλου εργασιών (π.χ. απώλεια ενός έργου, διότι κάποιος ανταγωνιστής ανέλαβε ένα έργον με δωροδοκία). Σκοπός, επομένως, του παρόντος Κώδικα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας είναι η πλήρης συμμόρφωση της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των υπαλλήλων, διευθυντών, συνεργατών, οικονομικών διευθυντών, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προμηθευτών με την εφαρμοστέα στην ΕΕ και στην Ελλάδα σχετική νομοθεσία.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ:
Ο Παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών, εξωτερικών συνεργατών, οικονομικών διευθυντών και μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Εφαρμόζεται, επίσης, στους προμηθευτές και τους εργολάβους της εταιρείας, υπό τι προαναφερόμενες εξαιρέσεις. Ο παρών Κώδικας δεν υποκαθιστά την ισχύουσα και εφαρμοζομένη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
ΟΡΙΣΜΟΙ:
Διαφθορά: είναι η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας για απόκτηση ιδίου οφέλους ή η κατάχρηση της εξουσίας, η οποία έχει δοθεί σε κάποιον, για ίδιον κέρδος.
Δωροδοκία: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικόν τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κειμένη εθνική νομοθεσία, είναι η προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χρημάτων, δώρων ή ο,τιδήποτε προσφέρεται σε πρόσωπον με θέση επιρροής, προκειμένου να επηρεασθούν η συμπεριφορά, οι αποφάσεις, οι πεποιθήσεις του ή να αποκτηθεί ένα παράτυπον πλεονέκτημα. Δωροδοκία συνιστά και η αίτηση ή αποδοχή µη οφειλοµένου πλεονεκτήματος οιασδήποτε φύσεως, ή αποδοχή της υπόσχεσης τέτοιου πλεονεκτήματος,
Η δωροδοκία και η διαφθορά μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικώς η προμήθεια και/ ή αποδοχή:
• Πληρωμών σε χρήμα ή σε είδος.
• «Πλαστή» εργασία ή «συμβουλευτική» σχέση.
• Πολιτικές συνεισφορές
• Χορηγίες και δωρεές
• Δώρα, ταξίδια, φιλοξενία και αποζημίωση δαπανών
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Το προσωπικόν και οι συνεργάτες της εταιρείας απαγορεύεται να προσφέρουν, πληρώνουν, υπόσχονται ή επιτρέπουν: πληρωμή ή προσφορά αντικειμένου / είδους αξίας σε οιονδήποτε πρόσωπον αμέσως ή εμμέσως μέσω ή σε ένα τρίτον μέρος, το οποίον ενδεικτικώς προκαλεί ενέργεια ή παράλειψη εκτέλεσης νομίμου καθήκοντος/ κατάχρηση ή κακή χρήση της θέσης του/ εξασφαλίζει ένα παράτυπον πλεονέκτημα, σύμβαση ή προνόμιον για την Εταιρεία ή κάποιο άλλον μέρος.
Προς το σκοπόν της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας, δεν επιτρέπεται στα ανωτέρω πρόσωπα της Εταιρείας να προβούν σε παράνομη και παράτυπη πληρωμή κυβερνητικού αξιωματούχου, έλληνα ή μη, ή σε άτομον, το οποίον δραστηριοποιείται στον ιδιωτικόν τομέα.
Επιπλέον, τα τηρούμενα βιβλία και αρχεία της Εταιρείας θα πρέπει να καταγράφουν επακριβώς το ποσόν και την περιγραφή μίας εκάστης συναλλαγής. Το προσωπικόν της Εταιρείας πρέπει να διασφαλίζει, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ της περιγραφής της συναλλαγής στα στοιχεία και βιβλία και της πραγματικότητας.
Εξυπακούεται, ότι η ΒΥΤΕ ακολουθεί διαδικασίες σχετικές με την εκπαίδευση, δέουσα επιμέλεια και καταγραφή συναλλαγών ή άλλων τομέων, προκειμένου να εφαρμόσει τον παρόντα Κώδικα.
Η Εταιρεία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να εξασφαλίσει, ότι οι ακόλουθες εκ προθέσεως πράξεις συνιστούν πειθαρχικόν αδίκημα: α) υπόσχεση, προσφορά ή παροχή, απευθείας ή µέσω τρίτου, σε ένα πρόσωπο το οποίον ασκεί διευθυντική λειτουργία ή εργάζεται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε δημόσιον/ ιδιωτικόν φορέα, µη οφειλοµένου πλεονεκτήματος οιασδήποτε φύσεως, για τον εαυτόν του ή για τρίτον, προκειμένου το εν λόγω πρόσωπον να τελέσει ή να µην τελέσει πράξη, κατά παράβαση των καθηκόντων του, β) απ’ ευθείας ή µέσω τρίτου αίτηση ή αποδοχή µη οφειλοµένου πλεονεκτήματος οιασδήποτε φύσεως, ή αποδοχή της υπόσχεσης τέτοιου πλεονεκτήματος, για τον εαυτόν του ή για τρίτον, εκ µέρους προσώπου το οποίον ασκεί διευθυντική λειτουργία ή εργάζεται υπό οιανδήποτε ιδιότητα σε δημόσιον ή/ και ιδιωτικόν φορέα, προκειμένου να τελέσει ή να µην τελέσει πράξη κατά παράβαση των καθηκόντων του.
Η εταιρεία και οι εργαζόμενοι της δεσμεύονται να :
• Ακολουθούν ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
• Συμπεριφέρονται με διαφάνεια και αξιοπιστία
• Επικοινωνούν με άμεσον και ανοικτόν τρόπον
Συμμόρφωση προς τους Νόμους:
Βασική αρχή της εταιρείας είναι η συμμόρφωση και ο σεβασμός προς τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και τους κανονισμούς του κράτους και της ευρωπαϊκής ενώσεως. Είναι ατομική ευθύνη και των εργαζομένων να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, η οποία μπορεί να εμπλέξει την εταιρεία σε παράνομη πράξη. Η διεύθυνση της εταιρείας παρακολουθεί συστηματικώς την νομοθεσία και επιφέρει αναλόγως τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις σχετικές διαδικασίες και τις πρακτικές της, ενημερώνει δε αμέσως τους εμπλεκομένους υπαλλήλους και συνεργάτες της.
Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών –Εχεμύθεια:
Κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία οφείλει να τηρεί εχεμύθεια και να ποιείται χρήση των περιερχομένων εις γνώσιν του, στο πλαίσιον της εργασίας του, πληροφοριών μόνον για εξουσιοδοτημένους σκοπούς, καθώς και να μην χρησιμοποιεί πληροφορίες για προσωπικόν όφελος και όφελος τρίτων.
Σύγκρουση Συμφερόντων:
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν κάθε πράξη, η οποία μπορεί να αποφέρει σύγκρουση των προσωπικών τους συμφερόντων με αυτών της εταιρείας. Ειδικότερα, δεν πρέπει να έχουν άμεσον ή έμμεσον οικονομικόν όφελος σε προμηθευτή, ανταγωνιστή ή άλλη εταιρεία, αν αυτό επηρεάζει την εργασία του. Χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας, ουδείς εργαζόμενος, αναλαμβάνει ή αποδέχεται πρόσθετη εργασία από πελάτη, προμηθευτή ή ανταγωνιστή. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται, πριν αναλάβουν οιανδήποτε εργασίαν της εταιρείας, να ανακοινώσουν στην εταιρεία εάν υπάρχει οιαδήποτε σχέση τους (συγγενική, φιλική ή επαγγελματική) με τον πελάτη ή τον προμηθευτή, με τον οποίον πρόκειται να συνεργασθεί στο πλαίσιον της εργασίας του.
Συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσώπους, ανταγωνιστές:
Οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται με προθυμία, ήθος και ευγένεια, η οποία αρμόζει στη φήμη και το κύρος της εταιρείας, στις σχέσεις τους με τους πελάτες, προμηθευτές και αντιπροσώπους, με σκοπόν την καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών της.
Πρωταρχική αξία της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των πελατών με ειλικρίνεια, με ήθος και επαγγελματισμόν. Επιπλέον, η εταιρεία δεν συμμετέχει σε ενέργειες, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους νόμους περί ανταγωνισμού, όπως είναι:
• Αντιδεοντολογικές πρακτικές π.χ. με μη νόμιμα μέσα.
• Ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών πληροφοριών ή συμφωνίες για τιμές, όγκον πωλήσεων, μερίδιον αγοράς, περιοχές, πελάτες η άλλα τα οποία θα ήταν δυνατόν να αλλοιώσουν τον ανταγωνισμόν.
Αν προκύψει ζήτημα ηθικό, επαγγελματικό, νομικό ή οποιασδήποτε άλλης μορφή, το οποίον θέτει σε αμφισβήτηση το κύρος και την αξιοπρέπεια της εταιρείας και των εργαζομένων σε αυτήν, της υποθέσεως επιλαμβάνεται η Διοίκηση της εταιρείας. Οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικόν πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Διευθύνοντα Σύμβουλον της εταιρείας.
Η εταιρεία δεν επιτρέπει τη δωροδοκία, τις παράνομες πληρωμές και τις αθέμιτες πρακτικές. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μη δέχονται δώρα, πληρωμές ή άλλες εξυπηρετήσεις από τρίτα πρόσωπα (πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, άλλους εργαζόμενους κτλ), προκειμένου να προωθήσουν ή παρελκύσουν υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα καθήκοντα τους.
Επιπλέον, όλες οι συναλλαγές διενεργούνται με τρόπον νόμιμον και δεοντολογικόν και απαγορεύονται οι εκβιαστικές ενέργειες. Οποιοδήποτε δε τέτοιο περιστατικόν πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Διευθύνοντα Σύμβουλον της εταιρείας.
ΕΛΕΓΧΟΣ:
Για την τήρηση του παρόντος Κώδικα, της σχετικής νομοθεσίας και των κατευθυντήριων οδηγιών της εταιρείας, θα διενεργούνται περιοδικώς έλεγχοι.
Οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται εσωτερικώς ή να ανατεθούν σε εξωτερικούς ελεγκτές και μπορεί να περιέχουν έγγραφα σχέδια δράσης για την βελτιστοποίηση της απόδοσης της παρούσης πολιτικής.
ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ:
Ο Παρών Κώδικας εφαρμόζεται παραλλήλως και συμπληρωματικώς με τους λοιπούς ισχύοντες κώδικες της εταιρείας.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ:
΄Οποιος υπάλληλος, συνεργάτης, διευθυντικόν στέλεχος κλπ παραβιάζει τους όρους της παρούσης πολιτικής, θα υποστεί πειθαρχικά μέτρα, εξικνούμενα μέχρι και την απόλυση/διακοπή συνεργασίας, συμφώνως προς την ισχύουσα πολιτική της Εταιρείας. Εάν κάποιον εκ των ανωτέρω προσώπων γνωρίζει, αλλά αποκρύπτει ή αποτυγχάνει να αποκαλύψει πιθανή παραβίαση του παρόντος κώδικα, θα υποστεί και αυτός πειθαρχικά μέτρα. Επίσης, όποιος εκ των ανωτέρω παραπλανεί τυχόν έλεγχον και έρευνα για πιθανές παραβιάσεις του παρόντος, θα υποστεί, ωσαύτως, πειθαρχικά μέτρα. Η Εταιρεία μπορεί να επανεξετάσει ή/ και να τερματίσει την συνεργασία με τρίτον μέρος, το οποίον παραβιάζει τους όρους του παρόντος με την απόκρυψη/ μη αναφορά/ παραπλάνηση κλπ.
Για την εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B,E.E.”
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυριδογεώργης Βυζάντιος