Αίτηση Προμήθειας Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής σε ΕΔΔΥ (USB token)

 

Για την παραγγελία/έκδοση/παραλαβή ενός αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής σε ΕΔΔΥ (Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής- Token), από την ΒΥΤΕ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, που για μεγάλους οργανισμούς με πολλούς χρήστες μπορεί να προσαρμοσθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ταυτοποίηση των κατόχων Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Τα βήματα είναι τα παρακάτω:

  1. Υποβολή της Αίτησης/Παραγγελίας Ηλεκτρονικά (από την ιστοσελίδα) ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (αφού κατεβάσετε τη αίτηση και την συμπληρώσετε) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.
  2. Εξόφληση της πληρωμής, σημειώνοντας ότι το κόστος κάθε ενός πιστοποιητικού εξαρτάται από το πλήθος (πχ μεγάλοι οργανισμοί με πολλούς χρήστες) και τη διάρκειά του (1 έως 3 έτη).
  3. Κατά την παράδοση της ΕΔΔΥ γίνεται η ταυτοποίηση του προσώπου (επιβεβαίωσης της γνησιότητας των στοιχείων) κατόχου των πιστοποιητικών, που μπορεί επίσης να γίνει και με νόμιμη εξουσιοδότηση. Τότε ο αιτών τα πιστοποιητικά (συνδρομητής στην σχετική ορολογία) ή ο εξουσιοδοτημένος/η, θα πρέπει να έχει μαζί και να υποβάλλει:
α)  Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (Αστυνομική ή Στρατιωτική ταυτότητα, Διαβατήριο κλπ.) του αιτούντος (και του τυχόν εξουσιοδοτημένου, που θα πρέπει να έχει συμπληρώσει και  επικυρώσει την εξουσιοδότηση παραλαβής).

β)  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση / Εντολή Αγοράς με γνήσιο της υπογραφής.

γ)  Υπογεγραμμένο το Συμφωνητικό με τους Όρους Σύμβασης Συνδρομητή (σε κάθε σελίδα).

Αφού ολοκληρωθούν και επιβεβαιωθούν με επιτυχία οι παραπάνω διαδικασίες, το Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό εκδίδεται σε ΕΔΔΥ που παραδίδεται στον συνδρομητή (φυσικά ή με συστημένη). Ενεργοποιούνται τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και αποστέλλεται με SMS ο κωδικός πρόσβασης PIN της ΕΔΔΥ καθώς και σύνδεσμο (link) για την εγκατάσταση των οδηγών συσκευής. Η διαδικασία έκδοσης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  BYTE COMPUTER ABEE διαρκεί 2-3 ημέρες εφόσον τα δικαιολογητικά κτλ σταλούν συστημένα (Courier)  ή εντός μισής ώρας στην εταιρεία μας.

 
Σημειώστε ότι το Ψηφιακό πιστοποιητικό αποθηκεύεται στην ΕΔΔΥ και για να αξιοποιηθεί απαιτείται να συνδεθεί με κατάλληλη συσκευή, όπως ένας υπολογιστής κλπ, σε USB αναγνώστη.