Εισαγωγή

Η προστασία της ιδιωτικότητας και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τρόπο σύννομο και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη BYTE.

Στην παρούσα παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της BYTE.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Ανταπόκριση σε αιτήματά σας για πληροφορίες ή υποστήριξη

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνίας του ιστότοπου της BYTE είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συλλέγουμε τα στοιχεία που παρέχετε οι ίδιοι, με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Χρήση των υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής υπογραφής / σφραγίδας της BYTE

Συλλέγουμε τα στοιχεία που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και το ενωσιακό δίκαιο στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτουμε με τους συνδρομητές μας για την παροχή εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής / σφραγίδας. Στο εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό ενδέχεται να εισαχθεί είτε ο αριθμός φορολογικού μητρώου, είτε ο αριθμός ταυτότητας είτε ο αριθμός διαβατηρίου του συνδρομητή.

Δεδομένα στελεχών των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών μας

Στο πλαίσιο των συνεργασιών μας, μας παρέχονται από πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και θέση ή ρόλος στελεχών τους, με σκοπό την διαχείριση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που υλοποιούμε από κοινού.

Τι επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για τους δηλωμένους κάθε φορά σκοπούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η BYTE σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά στοιχεία, σε τρίτους.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση χρήση χωρίς άδεια. Συναφώς, η BYTE είναι πιστοποιημένη κατά ISO/IEC 27001, και εξασφαλίζει κατά τούτο, υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
  • Όσο είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις

Τα δικαιώματά σας

Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εφαρμοστέες ελληνικές και ενωσιακές διατάξεις, ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Ειδικότερα, τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, έχετε το δικαίωμα:

  • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος
  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχομένως πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Ο Κανονισμός 2016/679 που είναι εφαρμοστέος για την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ είναι διαθέσιμος στον επίσημο ιστότοπο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@byte.gr

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, θα παρέχεται ενημέρωση με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου.