Η Βyte προσφέρει την πιο σύγχρονη, ασφαλή και εύχρηστη ψηφιακή υπογραφή στην ελληνική αγορά. Εγγεγραμμένη στο Μητρώο της ΕΕΤΤ ως Πιστοποιημένος Πάροχος Ψηφιακής υπογραφής, η Βyte έχει ολοκληρώσει επένδυση 3 εκατομμυρίων ευρώ για τις πλέον ασφαλείς και καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές του Trust Center της εταιρίας, το οποίο είναι επίσημα πιστοποιημένο από την Ernst and Young.

Certification Practice Statement & Certification Policy for Root CA - Κανονισμοί και Πολιτικές της Πρωτεύουσας Αρχής
Certification Practice Statement & Certification Policy for ePrescription Qualified Sub CA - Κανονισμοί και Πολιτικές της Αναγνωρισμένης Υποκείμενης Αρχής ePrescription
Certification Practice Statement & Certification Policy for Services Non Qualified Sub CA - Κανονισμοί και Πολιτικές της Μη Αναγνωρισμένης Υποκείμενης Αρχής Services
Certification Practice Statement & Certification Policy for General Qualified Sub CA - Κανονισμοί και Πολιτικές της Αναγνωρισμένης Υποκείμενης Αρχής General
Certification Practice Statement & Certification Policy for General Services Non Qualified Sub CA - Κανονισμοί και Πολιτικές της Μη Αναγνωρισμένης Υποκείμενης Αρχής General Services
Certification Practice Statement & Certification Policy for KSHDE Qualified Sub CA - Κανονισμοί και Πολιτικές της Αναγνωρισμένης Υποκείμενης Αρχής KSHDE