Αυτόματη προσθήκη χρονικής σήμανσης, όπου είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη χρονική αποτύπωση κατά την οποία συνέβη μία ηλεκτρονική συναλλαγή.

Η χρονοσήμανση είναι μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία η Αρχή Πιστοποίησης του Trust Center, προσθέτει σε ένα ψηφιακό έγγραφο μία χρονοσφραγίδα πραγματικού χρόνου και στην συνέχεια υπογράφει ψηφιακά το έγγραφο πιστοποιώντας τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα μία ψηφιακή υπογραφή. Η άντληση του πραγματικού χρόνου γίνεται μέσω συγχρονισμού με ατομικά ρολόγια δορυφόρων, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια.

Ο Document Signer είναι μία επιχειρησιακού (enterprise) επιπέδου εφαρμογή που προσφέρει την απαιτούμενη λειτουργικότητα και εκτελεί κρυπτογραφικές υπηρεσίες για εφαρμογές, έγγραφα σε περιβάλλοντα που δεν είναι συνδεδεμένα (ή δεν υποστηρίζουν) με συσκευές κρυπτογράφησης.