ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007.

 

Η Εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE, συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι,

 

  1. O κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας – υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (4.414.080)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (15.427.209,60€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.

 

  1. H κα Νικολίτσα Βυζαντίου του Βασιλείου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (2.080.275)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (7.270.561,12€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.

 

  1. H κα Μαρία Βυζαντίου του Σπυριδογεώργη, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (1.000.173)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (3.495.604,63€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.

 

  1. Ο κος Χρήστος Βυζαντιος του Σπυριδογεώργη, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (971.311)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (3.394.731,94€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.

 

  1. Ο κος Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας , υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (6.595)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (23.049,52€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.

 

  1. Ο κος Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας , υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (5.500)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (19.222,50€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.

 

  1. Ο κος Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.της εταιρείας ,υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (3.390)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (11.848,05€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.

 

  1. Η κα Ελένη Νικολάου του Δημητρίου , υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου ,υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (2.600)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (9.087,00€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.

 

  1. Η κα Αναστασία Λούη του Θεοφάνη ,  προϊσταμένη λογιστηρίου μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 26-9-22 στην μεταβίβαση (3.000)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (10.485,00€),στο πλαίσιο αποδοχής της από 1/7/2022 Προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E.