Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδαφ.2) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, η εταιρεία «BYTE COMPUTER A.B.E.E.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018, το οποίο έχει ως ακολούθως:

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (1.1.2017-31.12.2017) βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr
    • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.
    • Η εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε ποσού μερίσματος.
    • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2018 (1.1.2018-30.06.2018) βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr

Στη περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των ανωτέρων ημερομηνιών ,θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.