Η εταιρία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE ανακοινώνει με βάση τον ν.3556 όπως ισχύει

ότι το κράτος μέλος προέλευσης της εταιρίας είναι η Ελλάδα.