Ολοκλήρωση Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου (29/04/2013)

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1.,παρ.ιβ ,του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ,η εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008 & 2009.

Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι  φόροι ποσού Ευρώ 111.544,28 καθώς και προσαυξήσεις ποσού 33.677,34.

Δεδομένου ότι η πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου που είχαν σχηματιστεί κατά τις χρήσεις 2008 & 2009 ήταν συνολικού ποσού Ευρώ 120.000,00, η διαφορά ποσού Ευρώ 25.221,62 θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του έτους 2013.

Επίσης ,ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας ΜΕTROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008 & 2009 .Από τον έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι  φόροι ποσού Ευρώ 23.706,81 καθώς και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 6.509,52, για τις οποίες έχει σχηματιστεί   πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσού ευρώ 45.000.