Απάντηση σε ερωτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (27/03/2013)

Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.», κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1257/ 27-3-2013 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικώς με τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Κύπρο, σε ενοποιημένη βάση, ανακοινώνει τα εξής:

 

Α) Δεν υπάρχουν καταθέσεις της Εταιρείας και των εταιρειών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις, στις Τράπεζες «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ» και «CPB», στην Κύπρο.

 

Β) Η έκθεση της εταιρείας  και των εταιρειών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις, σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών είναι μηδενική.

 

Γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 2,3% και προήλθε από μία μοναδική εξαγωγή, η οποία και έχει ολοσχερώς εξοφληθεί.

 

Δ) Δεδομένου ότι η δραστηριότητα του Ομίλου στην Κύπρο είναι αμελητέα, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσεώς του.

 

Ε) Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E» συμμετέχει με ποσοστό 100% στην θυγατρική κυπριακή εταιρεία «NETBYTE CYPRUS LTD», της οποίας ο κύκλος εργασιών  είναι αμελητέος και δεν επηρεάζει την οικονομική θέση του Ομίλου.