Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος/Πληρωμής Μερίσματος  (03/07/2009)

Αθήνα 29 Ιουνίου 2009

Προς Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος BYTE COMPUTER A.B.E.E.

Aξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνομε ,ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29/06/2009 απεφασίσθη, μεταξύ των άλλων, η διανομή μερίσματος (0,053) Eυρώ ανά μετοχή. Eπί του μερίσματος της χρήσης 2008 θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.3697/2008 ,ήτοι το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, ανέρχεται σε EUR 0,0477.

Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας ,που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων την 3η Ιουλίου 2009 (Record date). Από την Τετάρτη 1Η Ιουλίου 2009 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 2008.

Ημερομηνία ενάρξεως διανομής μερίσματος ορίζεται η 9/07/2009.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους κάτωθι τρόπους:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με την διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διαφόρους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι την 31.12.2014 και θα πραγματοποιείται με την επίδειξη του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή του Συστήματος Άυλων Τίτλων ) και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 09.00 π.μ-17.00 μ.μ.Τηλ. επικοινωνίας 2109002000 (Τηλ.Κέντρο).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ