ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (30/05/2008)

ΑΡΙΘΜ. ΜΑΕ 21.223/06/Β/90/48

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής εταιρείας υπό τήν επωνυμία ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συμφώνως πρός τόν νόμον 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον καί τό άρθρον 26 τού καταστατικού της καί κατόπιν τής ληφθείσης κατά τήν συνεδρίασιν τής 21-5-2008 αποφάσεώς του, συγκαλεί τήν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων τής εταιρείας τήν 26ην Ιουνίου 2008, ημέραν Πέμπτην καί ώραν 15.00μ.μ., εις τά γραφεία καί έδραν τής εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98 – Αθήναι), μέ τά εξής θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1.- Υποβολή πρός έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17ης εταιρική χρήσεως), μετά τής σχετικής Εκθέσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τού Πιστοποιητικού Ελέγχου τού Ορκωτού Ελεγκτού τής εταιρείας.

2.- Εγκριση διαθέσεως τών καθαρών κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17ης εταιρικής χρήσεως) καί καταβολής μερίσματος Ευρώ (0,09) ανά μετοχή.

3.- Απαλλαγή τών μελών τού Δ.Σ. καί τού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως καί ελέγχου τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17ης εταιρικής χρήσεως).

4.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού καί αναπληρωματικού, εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήσις) καί καθορισμός τής αμοιβής των.

5.- Εγκριση εκλογής ενός (1) νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εις αντικατάστασιν παραιτηθέντος.

6.- Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών στά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τίς παραστάσεις των στίς συνεδριάσεις του, ως καί τών αμοιβών γιά τίς προσφερθείσες πρός τήν εταιρεία υπηρεσίες των κατά τήν λήξασα οικονομική χρήση (17η εταιρική χρήσις) καί προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήσις).

7.- Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την § 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

8.- Διάφορες άλλες ανακοινώσεις καί προτάσεις.

Εν περιπτώσει δε μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω ημεροχρονολογίαν, η Γ.Σ θα πραγματοποιηθή την 3-7-2008, ημέραν Πέμπτην και ώραν 15.00, εις τον αυτόν ως άνω τόπον και με τα αυτά ως άνω θέματα ημερησίας διατάξεως, κατα την επαναληπτικήν δε ταύτην συνεδρίασιν, η Γ.Σ θα ευρίσκεται εν απαρτία, δυναμένη να συνεδριάση εγκύρως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ? αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Καλούνται οι κκ. Μέτοχοι νά συμμετάσχουν στήν ως άνω Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπαντες οι μέτοχοι, οι οποίοι δύνανται νά παρίστανται καί νά ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου. Εκάστη μετοχή έχει τό δικαίωμα μιάς ψήφου.

Οι επιθυμούντες νά συμμετάσχουν στήν Γενική συνέλευση μέτοχοι οφείλουν νά έχουν μετατρέψει τό σύνολο τών μετοχών των σέ άϋλη μορφή. Καί

* εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Λογαριασμό Αξιών των καί στόν Λογαριασμό Χειριστού, νά δεσμεύσουν τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ? αυτών μετοχών – μέσω τού Χειριστού των- καί νά παραλάβουν απ? αυτόν τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποία οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά γραφεία τής εταιρείας (οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.

* εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Ειδικό Λογαριασμό, νά δεσμεύσουν διά δηλώσεώς των στό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ? αυτών μετοχών καί νά παραλάβουν εκ τού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποίαν οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στα αν