Γνωστοποίηση Αλλαγής στη Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (19/02/2008)

Η BYTE COMPUTER ABEE ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του της 14ης Φεβρουαρίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την εκλογή προσωρινού μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Eκτελεστικού μέλους του ΔΣ και Αντιπροέδρου της εταιρείας κου Αντωνίου Ζυμωνοπούλου του Χαραλάμπους. Ως προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ εξελέγη ο κος Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου.

Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Μετά την εκλογή αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος,

3) Αναστασία Λούη του Θεοφάνους, μη εκτελεστικό μέλος,

4) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά. μη εκτελεστικό μέλος,

5) Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικό μέλος,

6) Κωνσταντίνος Ξηροτύρης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

7) Σταυρούλα Ηλία Γιαννακοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το ανασυγκροτηθέν Δ.Σ θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι λήξεως της θητείας του (30/6/2009). Τέλος, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου υπό των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ κου Σπυριδογεώργη Βυζαντίου του Χρήστου και Νικολίτσας συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, ως ειδικότερα ορίζεται στην από 14-2-2008 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας (πρακτικό υπ? αριθμ. 590/14/2/2008).