Ολοκλήρωση Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου (15/12/2008)

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1, παρ.ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία BYTE COMPUTER ABEE γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005-2007 .

 

Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 210.463,93 ευρώ. Δεδομένου ότι η πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου που είχαν σχηματιστεί κατά τις χρήσεις 2005-2007 ήταν συνολικού ποσού 110.000,00 ευρώ , η διαφορά ποσού 110.463,93 ευρώ θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του έτους 2008.

 

Επίσης ,ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ για τις διαχειριστικές χρήσεις 2003-2007.

 

Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 76.342,00 ευρώ ,έναντι σχετικής πρόβλεψης για τις χρήσεις 2003-2007 συνολικού ποσού Ευρώ 32.500,00 ευρώ . Η διαφορά ποσού 43.842,00 ευρώ θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του έτους 2008.