Ανακοίνωση Ιδρύσεως Θυγατρικής Εταιρείας στην Κύπρο συμφώνως προς τον «Περί Εταιρειών Νόμον» (κεφ.113) της Κυπριακής Δημοκρατίας (04/05/2007)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ’ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομεν τά κάτωθι:

Την 2/5/2007 εκοινοποιήθη στην εταιρεία μας από τις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές η έγκριση της συσταθείσης την 19/4/2007 θυγατρικής εταιρείας μας , με ποσοστό συμμετοχής 100%, εδρευούσης στην Κύπρο και λειτουργούσης συμφώνως προς τον «Περί Εταιρειών Νόμον» (Κεφ. 113) της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την μορφήν εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης διά μετοχών και υπό την επωνυμίαν «ΝΕΤΒΥΤΕ CYPRUS LTD».

Εδρα της ως άνω θυγατρικής εταιρείας ωρίσθη η Λευκωσία Κύπρου και σκοπός ο αναλυτικώς περιγραφόμενος στο άρθρο (Γ) του καταστατικού της. Το Κεφάλαιον της ανωτέρω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης διά μετοχών ωρίσθη στο ποσό των ευρώ (100.000), το οποίο αποτελεί και το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο αυτής και στο οποίο συμμετέχει κατά ποσοστό εκατόν επί τοις εκατόν (100%) η εταιρεία μας.