ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αξιοσημείωτες επιδόσεις στην κερδοφορία και την ανάπτυξη

για την Byte το 2020

 

  • Ενδυνάμωση κύκλου εργασιών
  • Ενίσχυση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο EBITDA
  • Τριπλασιασμός των κερδών προ φόρων
  • Κομβική συνεισφορά στην ψηφιακή οργάνωση των δημοσίων δομών για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 

 

Το 2020 η Byte κατάφερε να σημειώσει σημαντικές επιδόσεις κερδοφορίας και ανάπτυξης παρά την πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία.  Με βασική προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, των προμηθευτών και συνεργατών της, η εταιρεία εφάρμοσε αυστηρά πρωτόκολλα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διασποράς του ιού. Παράλληλα, προσάρμοσε με ευελιξία τη λειτουργία της για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της και τη συνεπή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο ήταν αξιοσημείωτα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 31,669 εκ. ευρώ έναντι 29,716 εκ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,6%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στο ύψος των 6,050 εκ. ευρώ από 4,490 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 34,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 74,3% και ανήλθαν σε 3,456 εκ. ευρώ έναντι 1,983 εκ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου τριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,915 εκ. ευρώ από 0,667 εκ. ευρώ το 2019. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας που ανήλθαν σε 1,662 εκ. ευρώ έναντι 0,599 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

 

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου στο επίπεδο των 9,340 εκ. ευρώ από 5,194 εκ. ευρώ την 31/12/2019. Ο δανεισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα αντιπροσωπεύοντας περίπου 40% των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων.

Η Byte, το 2020 συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών έργων σε ότι αφορά την τεχνολογική επάρκεια και την ψηφιακή οργάνωση των δημοσίων δομών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Μεταξύ άλλων η Byte είχε κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της άυλης συνταγογράφησης και στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών που νοσούν από COVID-19,  το οποίο συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας. Παράλληλα, η εταιρεία Byte, ως εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης, παραχώρησε δωρεάν τις εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακίνησης και ψηφιακής υπογραφής Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Σπύρος Βυζάντιος δήλωσε σχετικά: “μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, η εταιρεία κατάφερε να εδραιώσει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία και τη συνέπειά της. Χάρη στη σκληρή δουλειά, τον επαγγελματισμό και την επιστημονική επάρκεια των εργαζομένων μας  πετύχαμε όχι μόνο καλά αποτελέσματα σε οτι αφορά τους οικονομικούς δείκτες, αλλά αποδείξαμε οτι η Byte είναι κομβικός εταίρος της νέας εποχής της ψηφιακής Ελλάδας»

 

Η Byte, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες  παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000, η εταιρεία έχει καταγράψει δυναμική πορεία ανάπτυξης που υπογράφεται από διαρκείς επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και από ισχυρές στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς που εξασφαλίζουν στους πελάτες της την πρόσβαση σε προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που πρωταγωνιστούν διεθνώς. Η Byte σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, με σημαντικές συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα που πιστοποιούνται από ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο ανεπτυγμένων λύσεων σε πελάτες από πολλαπλούς καθετοποιημένους επιχειρησιακούς τομείς. Παράλληλα, η Byte συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παρόχους Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που υλοποιούν έργα υποδομής εδραιώνοντας την ψηφιακή λειτουργία του Δημόσιου Τομέα της χώρας.