ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007.

ΠΡΟΣ: Χρηματιστήριο Αθηνών
Αθήνα, 1-12-2017
ΘEMA: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ (OTC) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.»

Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.», συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρου 3 §§ (ιστ), {ββ} και άρθρου 21) εν συνδυασμώ προς το άρθρον 11 της αποφάσεως 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει, ότι, συνεπείςα της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC) δυνάμει της οποίας απέκτησε την 29-11-2017 1.999.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας από τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο του Παναγιώτη, επήλθε μεταβολή εις το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του Σπυριδογεώργη Βυζαντίου. Συγκεκριμένως, προς της ως άνω μεταβιβάσεως, το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου ανήρχετο σε 15,250 % και μετά την εν λόγω μεταβίβαση ανέρχεται σε 27,893%.
Επίσης, συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως, επήλθε μεταβολή εις το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου τού κου Γεωργίου Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένως, προς της ως άνω μεταβιβάσεως, το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου ανήρχετο σε 13,151% και μετά την εν λόγω μεταβίβαση ανέρχεται σε 0,507 %.