Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2015  (27/03/2015)

Η «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού και συμφώνως προς το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιό της του έτους 2014 ως ακολούθως:

 

    1. Ανακοίνωση των ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσεως 2014 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών κατστάσεων 2014 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2014 τηv Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

               3. Αποκοπή Μερίσματος: Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
               4. Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων ΑΆ Τριμήνου 2015 Παρασκευή 29 Μαίου 2015 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του         Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.
               5. Ανακοίνωση Οικονομικής ΅Εκθεσης ΑΆ Εξαμήνου 2015 Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.
               6. Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2015 Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των ανωτέρω ημερομηνιών, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.