ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΤΕ Α.Ε.-ΒΥΤΕ A.B.E.E.-SATWAYS LTD» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (20/11/2015)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ? αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνουμε τα κάτωθι:

Υπεγράφη μεταξύ της ενώσεως εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.-ΒΥΤΕ A.B.E.E-SATWAYS LTD»  και της εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» η υπ αριθ. 1271/2015 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου  «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης  Πυρκαγιάς» (Αριθ. Διακηρύξεως 4463/18-03-2014).

Η συμβατική αξία του έργου είναι (8.850.808,53) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και ο χρόνος υλοποιήσεως του έργου ορίζεται σε (18) μήνες, αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής.

Αντικείμενον του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών.