Υπογραφή Συμβάσεως μεταξύ της Eταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (28/11/2013)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομε τά κάτωθι:

Την 27-11-2013 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε» η υπ αριθμ. 1105 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Προμήθεια Μηχανογραφικού και Δακτυλοσκοπικού Εξοπλισμού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών» ( Αρ. Πρωτ. Διακηρύξεως 10117/ 14-3-2012 ).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ (410.852,52), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι εννέα (9) μήνες,  όπως αυτός ειδικώτερα καθορίζεται στην σύμβαση, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η προμήθεια Μηχανογραφικού και Δακτυλοσκοπικού Εξοπλισμού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών, με σκοπό τον εξοπλισμό των Κέντρων αυτών.