Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Στοιχείων Εξαμήνου (29/08/2012)

Η εταιρεία BYTE COMPUTER ABEE γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 Έως 30.6.2012 καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου της εταιρείας και του ομίλου ,θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.byte.gr) την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 , μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 30.6.2012 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες ΝΙΚΗ και ΕΞΠΡΕΣ την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012