Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Αλλαγή ποσοστού μετόχου επί δικαιωμάτων ψήφου) (09/08/2012)

Η Εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE, συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας- υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 προέβη την 08-08-2012 σε αγορά (200)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (64,11).

To ποσοστό δικαιωμάτων του εν λόγου μετόχου μας, μετά την αγορά των ως άνω μετοχών μεταβλήθηκε από 14,999 % σε 15,001%