gameitΣας προσκαλούμε στην παρουσίαση μας με τίτλο “Η εμπειρία της ΒΥΤΕ στην ανάπτυξη της πλατφόρμας GAMEIT και η εναλλακτική δυνατότητα αξιοποίησης σε εφαρμογές «παιχνιδιών» μετά το σχολείο (serious games)”

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες επιβάλλουν μαθητοκεντρικά συστήματα διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, πλούσια κοινωνική αλληλεπίδραση και πολιτιστική ζωή με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Στην κατεύθυνση αυτή, το ερευνητικό έργο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2013, με τον τίτλο: Game It «Πλατφόρμα Σημασιολογικής Διαχείρισης Γνώσης και δημιουργίας Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Σεναρίων με χρήση Προηγμένων Τεχνολογιών Ανάπτυξης Πολυσυμμετοχικών Παιχνιδιών», συμβάλλει στο όραμα ενός ψυχαγωγικού, προσωποποιημένου και πάντα διαθέσιμου ψηφιακού περιβάλλοντος με διδακτικές δραστηριότητες.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια που διαδραματίζονται στο τρισδιάστατο περιβάλλον ενός νησιού, τα οποία δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί, αναζητώντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο αποθετήριο της πλατφόρμας. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν μαθησιακό υλικό υλοποιώντας σενάρια παιχνιδιών, μέσα από μία εύχρηστη διαδικασία σχεδιασμού.

Το περιβάλλον που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου, αποτελεί ένα ισχυρό εργονομικό εργαλείο συγγραφής στα χέρια των εκπαιδευτικών, που στόχο έχει την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, βασισμένη στις τεχνικές της παιχνιδοποίησης.

Οι συνεργάτες του έργου, ερευνητές και εκπαιδευτικοί, που συνέλαβαν την ιδέα δημιουργίας της διαδραστικής αυτής εφαρμογής, προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για τις νέες τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς) αλλά και εκείνους που οι γνώσεις τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τομείς του συγκεκριμένου έργου (εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας, έρευνας στον τομέα της γλωσσικής τεχνολογίας κ.ά.) στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του Game It.

Η γνώση δεν έχει σύνορα… Η εκπαίδευση προσαρμόζεται στις σύγχρονες τεχνικές και αναδεικνύεται σε πυλώνα στήριξης καινοτόμων ιδεών.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν σενάρια παιχνιδιών σε έναν τρισδιάστατο εικονικό κόσμο και να χρησιμοποιούν πολυμεσικό υλικό από το σύστημα ολοκλήρωσης γνώσης.

Τα μαθησιακά αντικείμενα του συστήματος αποτελούν αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Τα εκπαιδευτικά σενάρια στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού, δημοσιεύονται στο αποθετήριο της πλατφόρμας και είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή ή περαιτέρω επεξεργασία – εμπλουτισμό από την κοινότητα.

Οι μαθητές, μέσα από αυτό το προσωποποιημένο μαθησιακό περιβάλλον, συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι με σύγχρονα γραφικά τριών διαστάσεων, έχοντας πολλαπλές αναπαραστάσεις για θέματα που άπτονται του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

Το έργο GameIt θα συμβάλει στο όραμα ενός ψυχαγωγικού, προσωποποιημένου και πάντα διαθέσιμου εικονικού σχολείου με διδακτικές δραστηριότητες τέτοιες που δεν γνωρίζουν γεωγραφικά και χρονικά σύνορα, ενός σχολείου βασισμένου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την αποθησαυρισμένη ανθρώπινη γνώση. Το GameIt συνδυάζει καινοτομικά τα αποτελέσματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με ώριμες τεχνολογίες στοχεύοντας στην αναβάθμιση της καθημερινής (Ελληνικής και διεθνούς) εκπαιδευτικής πρακτικής με:

(i) τη δύναμη μιας μηχανής ολοκλήρωσης ψηφιακής γνώσης
(ii) τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι
(iii) τη διάδραση που εξασφαλίζει το δικτυακό παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε συνεργατικό ή/και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Το έργο θα αποδώσει περίπου 50 σενάρια έτοιμα για χρήση για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και ισχυρά, εργονομικά εργαλεία συγγραφής για την περαιτέρω δημιουργική αξιοποίηση της πλατφόρμας GameIt από τον δάσκαλο. Θα μελετηθούν μοντέλα B2B καθώς και περιβάλλοντα Script Store (στο πρότυπο των App Stores) για την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας.