ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ν. 3556/2007:

Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.», στο πλαίσιο υποχρεώσεως Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινόν, ότι έλαβε σχετικές γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου από τα ακόλουθα υπόχρεα πρόσωπα:

1) Ο μέτοχος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, ο οποίος κατείχε συνολικώς  4.414.080 μετοχές της εταιρείας μας, αντιστοιχούσες σε ποσοστόν 27,909 % επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας, προέβη την 26-09-2022 σε μεταβίβαση του συνόλου των ως άνω μετοχών του και δικαιωμάτων ψήφου προς την εταιρεία «IDEAL HOLDING A.E», αποδεχθείς την από 01.07.2022 Δημόσια Πρόταση της ανωτέρω εταιρείας. Κατόπιν της ως άνω μεταβιβάσεως το ποσοστόν συμμετοχής του κ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου του Χρήστου στην εταιρεία μας ανέρχεται σε 0%.

2) Η μέτοχος Nικολίτσα Βυζαντίου του Βασιλείου, η οποία κατείχε συνολικώς  2.080.275 μετοχές της εταιρείας μας, αντιστοιχούσες σε ποσοστόν 13,153 % επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας, προέβη την 26-09-2022 σε μεταβίβαση του συνόλου των ως άνω μετοχών της και δικαιωμάτων ψήφου προς την εταιρεία «IDEAL HOLDING A.E», αποδεχθείσα την από 01.07.2022 Δημόσια Πρόταση της ανωτέρω εταιρείας. Κατόπιν της ως άνω μεταβιβάσεως το ποσοστόν συμμετοχής της κας Nικολίτσα Βυζαντίου του Βασιλείου στην εταιρεία μας ανέρχεται σε 0%.

3) Η μέτοχος «ALPHA BANK A.E.», η οποία κατείχε συνολικώς  2.061.610 μετοχές της εταιρείας μας, αντιστοιχούσες σε ποσοστόν 13,035 % επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας, προέβη την 26-09-2022 σε μεταβίβαση του συνόλου των ως άνω μετοχών της και δικαιωμάτων ψήφου προς την εταιρεία «IDEAL HOLDING A.E», αποδεχθείσα την από 01.07.2022 Δημόσια Πρόταση της ανωτέρω εταιρείας. Κατόπιν της ως άνω μεταβιβάσεως το ποσοστόν συμμετοχής της «ALPHA BANK A.E.» στην εταιρεία μας ανέρχεται σε 0%.

4) Η μέτοχος Μαρία Βυζαντίου του Σπυριδογεώργη , η οποία κατείχε συνολικώς  1.000.173 μετοχές της εταιρείας μας, αντιστοιχούσες σε ποσοστόν 6,324 % επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας, προέβη την 26-09-2022 σε μεταβίβαση του συνόλου των ως άνω μετοχών της και δικαιωμάτων ψήφου προς την εταιρεία «IDEAL HOLDING A.E», αποδεχθείσα την από 01.07.2022 Δημόσια Πρόταση της ανωτέρω εταιρείας. Κατόπιν της ως άνω μεταβιβάσεως το ποσοστόν συμμετοχής της κας Μαρίας Βυζαντίου του Σπυριδογεώργη στην εταιρεία μας ανέρχεται σε 0%.

5) Ο μέτοχος Χρήστος Βυζάντιος του Σπυριδογεώργη, ο οποίος κατείχε συνολικώς  971.311 μετοχές της εταιρείας μας, αντιστοιχούσες σε ποσοστόν 6,141 % επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας, προέβη την 26-09-2022 σε μεταβίβαση του συνόλου των ως άνω μετοχών του και δικαιωμάτων ψήφου προς την εταιρεία «IDEAL HOLDING A.E», αποδεχθείς την από 01.07.2022 Δημόσια Πρόταση της ανωτέρω εταιρείας. Κατόπιν της ως άνω μεταβιβάσεως το ποσοστόν συμμετοχής του Κ. Χρήστου Βυζάντιου του Σπυριδογεώργη στην εταιρεία μας ανέρχεται σε 0%.

6) Η μέτοχος «ALPHA ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», η οποία κατείχε συνολικώς  971.311 μετοχές της εταιρείας μας, αντιστοιχούσες σε ποσοστόν 5,520 % επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας, προέβη την 26-09-2022 σε μεταβίβαση του συνόλου των ως άνω μετοχών της και δικαιωμάτων ψήφου προς την εταιρεία «IDEAL HOLDING A.E», αποδεχθείσα την από 01.07.2022 Δημόσια Πρόταση της ανωτέρω εταιρείας. Κατόπιν της ως άνω μεταβιβάσεως το ποσοστόν συμμετοχής της «ALPHA ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στην εταιρεία μας ανέρχεται σε 0%.

7) Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E.  ενημέρωσε εταιρεία μας την 26 -09-2022, ότι απέκτησε συνολικώς 15.211.266 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας μας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστόν 96,170 % επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας, στα πλαίσια της από 01.07.2022  Δημόσιας Πρότασής της προς την εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.».