«ΒΥΤΕ  COMPUTER A.B.E.E.»

                                           ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

Η Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ  83424302000), και τον διακριτικόν τίτλον «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.E(εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, συμφώνως προς την παράγραφον 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Απριλίου 2022 απεφάσισε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειομένης χρήσεως 2021 και ειδικώτερα απεφάσισε την καταβολή ποσού 1.581.600,90 ευρώ (μικτόν ποσόν), ήτοι μέρισμα (προ φόρου) 0,10 ευρώ ανά μετοχήν, εκ του οποίου παρακρατείται, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεώς του υπό του ν. 4646/2019, ο αναλογών επί του μερίσματος φόρος εκ ποσοστού 5% και, συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενον ποσόν  του μερίσματος ανέρχεται εις 0,0950 ευρώ ανά μετοχήν, με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 12-05-2022, ημέρα Πέμπτη.

Δεδομένου ότι, συμφώνως προς τον Κανονισμόν του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται βάσει του Κανόνος «record date» και συνακολούθως δικαιούχοι της εταιρικής πράξεως (ήτοι εν προκειμένω της διανομής μερίσματος της χρήσεως 2021) είναι οι επενδυτές, οι  οποίοι είναι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της σχετικής ημέρας (record date), δικαιούχοι του μερίσματος του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την record date, ήτοι την 13-05-2022, ημέρα Παρασκευή.

Η ημερομηνία ενάρξεως καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η 18-05-2022, ημέρα Τετάρτη, μέσω της πληρωτρίας τραπέζης «ALPHA BANK», η οποία και θα το καταβάλει, συμφώνως προς την υποβληθείσα προσφοράν της, επί ένα έτος από της ενάρξεως πληρωμής του , ως εξής:

1.- Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων  εις το Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες, συμφώνως προς τα ισχύοντα εις τον Κανονισμό Λειτουργίας της  ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2.- Ειδικώς, στις  περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται εις τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας των εις το Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμόν της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποιήσεως των κληρονόμων.

Μετά δε την παρέλευσιν του έτους από της ενάρξεως της πληρωμής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται υπό της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210-900.2270.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «ALPA BANK» είναι τα ακόλουθα: Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Επενδυτικών Προϊόντων, Λεωφ. Αθηνών 103, Τ.Κ. 104 47 , τηλέφωνα επικοινωνίας 210- 343 6820 – FAX. 210 343 6823.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2027, παραγράφονται (άρθρον 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικώς εις το Ελληνικόν Δημόσιον, συμφώνως προς το άρθρον 1 του ν. δ. 1195/1942.