Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία» ή «ΒΥΤΕ») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 17/967/11.10.2022 απόφασής του:

(α) ενέκρινε το από 03/10/2022 αίτημα της «IDEAL HOLDINGS A.E.» (ο «Προτείνων») σχετικά με την άσκηση του κατ’ άρθρο 27 Ν. 3461/2006 (εφεξής, ο «Νόμος») δικαιώματος εξαγοράς (εφεξής, το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 01/07/2022 Προαιρετική Δημόσια Πρόταση που υπέβαλε ο Προτείνων σύμφωνα με το Νόμο, για την απόκτηση του 100% των μετοχών εκδόσεως της ΒΥΤΕ (εφεξής, η «Προαιρετική Δημόσια Πρόταση»).

 

(β) ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της BYTE στο Χρηματιστήριο Αθηνών όρισε την 26η Οκτωβρίου 2022.

Το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπόλοιπων μετόχων εκδόσεως της Εταιρείας με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ή, κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά. Κατ’ αντιστοιχία με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.