ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (04.11.2022)

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το αρ. 27 παρ. 6 του Ν. 3461/2006, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ότι στις 04.11.2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» (ο «Προτείνων») του δικαιώματος εξαγοράς, κατόπιν της εγκριτικής υπ’ αριθ. 17/967/11.10.2022 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μέσω της διαδικασίας αυτής ο Προτείνων καταχωρήθηκε στο σύστημα άυλων τίτλων της ΕΛΚΑΤ, ως νέος κάτοχος 422.758 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ή, κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, όπως οι έννοιες αυτές εξειδικεύονται στο από 04.08.2022 Πληροφοριακό Δελτίο του Προτείνοντος.

Κατόπιν τούτου, η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. κατέχει σήμερα συνολικά το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.