ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
κατ’ άρθρο 27 παρ. 4 Ν. 3461/2006

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 03.10.2022 ενημερώθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (ο «Προτείνων») ότι ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το από 03.10.2022 αίτημά του  για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο από 04/08/2022 Πληροφοριακό Δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο»).

Ειδκότερα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και συνεπεία αφενός της ολοκλήρωσης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών και αφετέρου των αποκτήσεων Μετοχών, στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χ.Α. μετά το πέρας της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά κατά την 29.09.2022 15.284.224 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,6% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων αιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 01/07/2022 Δημόσια Πρόταση, ήτοι 531.785 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,4% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (ήτοι για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης ποσό ύψους Ευρώ 2,10 μετρητά πλέον 0,397590 νέας κοινής ονομαστικής μετοχής του Προτείνοντος) ή κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

Επιπλέον, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους προσφερόμενο αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

Η πρόθεση του Προτείνοντος  να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς προβλέπεται ρητά στην παράγραφο 1.5.1 του Πληροφοριακού Δελτίου, το οποίο εγκρίθηκε την 04.08.2022 από το Διοικητικού Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.