Η ΒΥΤΕ CΟΜΡUΤΕR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και προς το σκοπό της πλήρους και έγκαιρης αξιολόγησης των πληροφοριών από το επενδυτικό κοινό ενόψει της εν εξελίξει προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») της «Ideal Holdings Α.Ε.» (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Σπυριδογεώργης Βυζάντιος, αφού έλαβε υπόψιν το περιεχόμενο της από 17.08.2022 αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Δημόσιας Πρότασης και της συνημμένης σε αυτήν έκθεσης του χρηματοοικονομικού συμβούλου:

  1. απεδέχθη, σήμερα 01.09.2022, την από 28.07.2022 πρόταση συνεργασίας της «Ideal Holdings Α.Ε.» για τη παραμονή του στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, σε περίπτωση ικανοποίησης της προϋπόθεσης ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι απόκτησης από τον Προτείνοντα του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με τους αυτόθι περιλαμβανόμενους όρους,
  2. πρόκειται να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και να προσφέρει στον Προτείνοντα τις 4.411.559 μετοχές κυριότητάς του στην Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,893% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της διαρκούς και ακριβούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση αμέσως μόλις λάβει χώρα γεγονός που χρήζει δημοσιοποίησης.