Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 2292/01.07.2022 ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις των βασικών μετόχων για την πώληση των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν της σημερινής ενημέρωσής μας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την IDEAL HOLDINGS Α.Ε. για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με γνώμονα την προστασία και την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι σε περίπτωση που συντρέξει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την τιμή των μετοχών της, θα προβεί αμέσως η ίδια στη δημοσιοποίησή του, σύμφωνα με την πάγια τακτική της.