ΒYTE COMPUTER Α.B.E.Ε.» – Παροχή εγγυήσεως, συμφώνως προς τα άρθρα 99 επόμενα ν. 4548/2018, υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας «METROSOFT- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. METROSOFT S.Α).

Η Εταιρεία υπό την επωνυμία « ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» (δ.τ. ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.») ανακοινώνει, ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, κατ΄ εφαρμογήν των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, απεφάσισε στην από 14.06.2022 συνεδρίασή του (πρακτικόν Δ.Σ. 1820/14-06-2022) την χορήγηση αδείας για την παροχή από την Εταιρεία εγγυήσεως υπέρ της, κατά ποσοστόν 100%, θυγατρικής της εταιρείας ««METROSOFT – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. METROSOFT S.Α) προς τις εταιρείες: 1) ΙΒΜ Ελλάς Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 284, Χαλάνδρι 15232, Αθήνα και  2) IBM Ireland Product Distribution Limited, BM House, Shelbourne Road Ballsbridge, Dublin, 4 Ireland, προμηθευτές της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας, υπό τους ακολούθους όρους:

1.-To ύψος της ως άνω εγγυήσεως θα ανέρχεται, συνολικώς και αθροιστικώς δι’ αμφότερες τις ανωτέρω εταιρείες – προμηθευτές, εις το ποσόν των ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000€) και η διάρκειά της εις ένα (1) έτος, αρχομένου του έτους από της 23ης Ιουνίου 2022 και λήγοντος την 22αν Ιουνίου 2023. διότι θα αφορά επαναλαμβανόμενες συμβάσεις προμηθείας – πωλήσεως προϊόντων των ως άνω εταιρειών- προμηθευτών προς την «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»,

2.- Η εταιρεία «ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ», ως εγγυητής στις ως άνω συμβάσεις, θα έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά της πρωτοφειλέτιδος και υπέρ ής η εγγύηση εταιρείας «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε». Και

3.- Η παροχή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται υπό τον ρητόν όρον ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ανωτέρω προμηθευτές θα ικανοποιούνται μόνον μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των τυχόν πιστωτών, οι οποίοι είχαν απαιτήσεις γεγενημένες ήδη κατά τον χρόνον υποβολής σε δημοσιότητα της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως της παροχής εγγυήσεως.             Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί  χορηγήσεως αδείας για την παροχή  της ανωτέρω εγγυήσεως υπέρ της «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» ελήφθη, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 99 παρ. 3 περ. στ΄, 100 και 101 παρ. 1 ν. 4548/2018, βάσει της από 04-06-2022 εκθέσεως της Ανωνύμου Εταιρείας  Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών υπό την επωνυμία «GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» (ΓΕΜΗ 153478203000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  191, Α.Μ. ΕΛΤΕ 062), υπογραφομένης υπό του μέλους αυτής Ηρακλή Βαρλάμη του Βασιλείου και της Ευθαλίας, Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, κατοίκου Ψυχικού Αττικής, οδός Αγγ. Σικελιανού αριθ. 34 (Τ.Κ. 15451), Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741, Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914, Α.Δ.Τ. Φ 094650/18-06-2001 Α.Τ. Νέου Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 133218950), η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα (www.byte.gr) και συμφώνως προς την οποίαν η παροχή της εν λόγω εγγυήσεως υπέρ της εν ως άνω θυγατρικής εταιρείας, μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι χονδρικές πωλήσεις του Ομίλου, είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους της συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, διότι εξυπηρετεί το εταιρικόν συμφέρον, τόσον της ιδίας της θυγατρικής εταιρείας, όσον και της μητρικής εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΒΕΕ», δεδομένου ότι η εγγύηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την ακριβή εκπλήρωση όλων των, απορρεουσών εκ των συναφθησομένων εντός του χρόνου της εγγυήσεως συμβάσεων με τους ανωτέρω προμηθευτές της, υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας «ΜETROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» και, επομένως, δι’ αυτού του τρόπου θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητάς της, γεγονός το οποίον θα συμβάλλει εις την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της μητρικής εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.».

Tέλος, για την χορήγηση της αδείας παροχής της εν λόγω εγγυήσεως ετηρήθησαν οι κατ΄ άρθρον 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2648374/21-06-2022 Ανακοίνωση της ΓΕΜΗ Ανωνύμων Εταιρειών), παρήλθε δε άπρακτος η προβλεπομένη εις το άρθρον 100 παρ. 3 ν. 4548/2018 10ήμερη προθεσμία από της ως άνω δημοσιεύσεως.

.