Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ,διευκρινίζουμε  ότι η ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων (εταιρικών και ενοποιημένων ) βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ της χρήσεως 2019, παραμένει η Παρασκευή 29 Μαΐου2020 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) όπως είχαμε έγκαιρα ενημερώσει μέσω του Οικονομικού Ημερολογίου την 24η Απριλίου 2020.

Η διευκρίνηση γίνεται στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, λόγω εσφαλμένων δημοσιευμάτων ,τα οποία  αναφέρουν ως ημερομηνία δημοσιεύσεως την Πέμπτη 28η Μαΐου2020.