Η εταιρεία « ΒΥΤΕ COMPUTER A.Β.Ε.Ε.» , συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρου 3 παρ. (ιστ΄),(ββ) και άρθρου 21) εν συνδυασμώ προς το άρθρον 11 της αποφάσεως 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει, ότι συνεπεία της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), δυνάμει της οποίας απέκτησαν την 08-05-2018 1.000.173 και 1.000.172 αντιστοίχως, κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας από τον Αντώνιο Ζυμωνόπουλο του Χαραλάμπους, επήλθε μεταβολή εις το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου των Μαρίας Βυζαντίου του Σπυριδογεώργη και Χρήστου Βυζαντίου του Σπυριδογεώργη. Συγκεκριμένως, το μέν ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου Μαρίας Βυζαντίου ανήρχετο πρό της ως άνω μεταβιβάσεως σε 0% και μετά την εν λόγω μεταβίβαση ανέρχεται σε 6,324 %, το δε ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου Χρήστου Βυζαντίου ανήρχετο πρό της ως άνω μεταβιβάσεως σε 0% και μετά την εν λόγω μεταβίβαση ανέρχεται σε 6,324 %.

Επίσης, συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως, επήλθε μεταβολή εις το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου Αντωνίου Ζυμωνοπούλου του Χαραλάμπους. Συγκεκριμένως, πρό της ως άνω μεταβιβάσεως το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου ανήρχετο σε 13,186 % και μετά την εν λόγω μεταβίβαση ανέρχεται σε ποσοστόν 0,539%.