Η εταιρεία « ΒΥΤΕ COMPUTER A.Β.Ε.Ε.», συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρου 3 παρ. (ιστ΄),(ββ) και άρθρου 21) εν συνδυασμώ προς το άρθρον 11 της αποφάσεως 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ότι η κα Μαρία Βυζαντίου του Σπυριδογεώργη, υπόχρεω πρόσωπον, βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 (λόγω στενού δεσμού με διευθυντικόν στέλεχος), απέκτησε την 08-05-2018 με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) 1.000.173 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας από τον Αντώνιο Ζυμωνόπουλο του Χαραλάμπους.Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 51.008,823 ευρώ.