Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία BYTE COMPUTER A.B.E.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία επίπτωση επιφέρει στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις τυχόν πτώχευση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.