ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007.

ΠΡΟΣ: Χρηματιστήριο Αθηνών
Αθήνα, 1-12-2017
ΘEMA: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ (OTC) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.»

Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.», συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρου 3 §§ (ιστ), {ββ} και άρθρου 21) εν συνδυασμώ προς το άρθρον 11 της αποφάσεως 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής ενημερώσεως, ότι ο κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, υπόχρεο πρόσωπον βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005, απέκτησε την 29-11-2017 με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) 1.999.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας από τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο του Παναγιώτη.