Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση μιας εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπό εχει, μεταξύ άλλων, να αποτελέσει τη δομή με βάση την οποία μια εταιρία θέτει και προσεγγίζει τους στόχους της, αναγνωρίζει έγκαιρα τους όποιους πιθανούς κινδύνους και οργανώνει το σύστημα διαχείρισής τους. Παράλληλα, η εταιρική διακυβέρνηση επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και της απόδοσης των πράξεων της Διοίκησης.

Η Byte υιοθετεί και εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να προφυλλάσονται και να προωθούνται τα έννομα συμφέροντα όσων συνδέονται με την εταιρία και να ενισχύεται η διαφάνεια σε όλα όσα αφορούν την επικοινωνία με τους Μετόχους, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους  και το επενδυτικό κοινό.

Στην Byte δεν αντιμετωπίζουμε τη συμμόρφωσή μας με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης σαν μια τυπική υποχρέωση, αλλά σαν δέσμευση ουσίας και κομβική επιλογή να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι και να εκπληρώνουμε παραδειγματικά τις  αυξανόμενες προσδοκίες της κοινωνίας σε επίπεδο λειτουργίας, προγραμματισμού, λογοδοσίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατεβάστε τον Κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης (PDF)