Ενημέρωση Επενδυτών Γενικές Πληροφορίες

Οι μετοχικοί τίτλοι της BΥΤΕ διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.helex.gr) από τον Οκτώβριο του 2011.
Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία Εισαγωγής στο ΧΑΑ : Φεβρουάριος 2000
Κατηγορία : Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
Κλάδος – Υποκλάδος : Τεχνολογία – Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ : ΒΥΤΕ
Ειδική Διαπραγμάτευση : MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ
Αριθμός μετοχών : 15.816.009 τεμάχια
Κεφαλαιοποίηση : 4.555.011€ : 22/02/2016