Η «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού και συμφώνως προς το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιό της του έτους 2016 ως ακολούθως:

  1. Ανακοίνωση των ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσεως 2015 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών κατστάσεων 2015 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015 τηv Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.
  2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016
  3. Αποκοπή Μερίσματος: Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των ανωτέρω ημερομηνιών, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.