Η εταιρεία BYTE COMPUTER ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.byte.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr), την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.