Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ’ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομε τα κάτωθι:

H Eκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» απεφάσισε την 21-3-2016 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 402.000 ευρώ, με την έκδοση 13.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (30) ευρώ εκάστης, με σκοπό την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της, η οποία εκαλύφθη εξ ολοκλήρου από την μητρική εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.», δια καταβολής μετρητών, ενώ η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» έχει υποβληθεί προς έγκριση από το (ΓΕΜΗ).
Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» ανέρχεται συνολικώς σε 852.000 ευρώ, κατανεμόμενο σε 28.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας (30) ευρώ εκάστης, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «BYTE COMPUTER A.B.E.E» στην ως άνω εταιρεία παραμένει σε ποσοστό 100%.