Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Στοιχείων Έτους 2014 (27/03/2015)

Η εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2014 έως 31.12.2014 καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου της εταιρείας και του ομίλου ,θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.com)  και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.byte.gr) την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015  μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.