ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (17/06/2015)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10 § 1 του Ν.3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ? αριθ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομε τά κάτωθι:

Υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε» η υπ? αριθ. 1197 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων» (Αρ. Πρωτ. Διακηρύξεως 6029/15-5-2013 ).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ (1.204.136,79), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δέκα (10) μήνες, αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής, όπως ειδικώτερα στην σύμβαση ορίζεται.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων.