ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E – INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (17/06/2015)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10 § 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ? αριθ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνουμε τά κάτωθι:

Yπεγράφη μεταξύ της ενώσεως εταιρειών «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E – ΙΝΤRASOFT INTERNATIONAL S.A.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» η υπ? αριθ. 1218 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών Αλλαγών του Ν. 3907/2011 & του Ν. 4018/2011», Υποέργου 1 της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Εκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια» (Αρ. Διακηρύξεως 7352/18-6-2013).

Η συμβατική αξία του έργου είναι (1.302.300,00) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, και ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε (14) μήνες αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής, όπως ειδικώτερα στην σύμβαση ορίζεται.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των θεσμικών αλλαγών του Ν. 3907/2011 και του Ν. 4018/2011.