Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης  (14/04/2014)

Η BYTE επενδύει σημαντικό μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης με βασική επιδίωξη την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, των ικανοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, πάντα σύμφωνα με το όραμα της εταιρείας και με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Η BYTE συμμετέχει και υλοποιεί διάφορα έργα , τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στους ακόλουθους τομείς:

–    Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

–    Ασφάλεια

–    E-Learning, Gamification, Knowledge engineering

–    Collaborative working solutions

–    Interoperability

–    E-health

Η ΒΥΤΕ συμμετείχε (ή συμμετέχει) ως συντονιστής ή σαν εταίρος σε διάφορα έργα έρευνας και ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από εθνικές αρχές. Μερικά ενδεικτικά έργα στα οποία συμμετείχε πρόσφατα η ΒΥΤΕ είναι τα ακόλουθα:

VERITAS (Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS), Το Ευρωπαϊκό έργο VERITAS ανήκει στην κατηγορία χρηματοδοτικών προγραμμάτων FP7 – Information & Communication Technologies. Η βασική ιδέα του VERITAS είναι να πραγματοποιήσει έρευνα και ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την υποστήριξη της προσβασιμότητας προϊόντων, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να χρησιμοποιηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες (αυτοκίνητα, κτίρια, ηλεκτρονικές συσκευές), συμπεριλαμβανομένων και προϊόντων της τεχνολογίας της πληροφορίας (εφαρμογές υπολογιστών, παιχνίδια κλπ). Το έργο στοχεύει στην παροχή “γενικών” οδηγιών στους υπεύθυνους ανάπτυξης προϊόντων/λογισμικού, μέσω μίας πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας, στην οποία ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει το σχέδιο ή το ψηφιακό πρωτότυπο ενός προϊόντος και να ελέγχει την προσβασιμότητά του, αλλά και να ελέγχει, παραλλαγές του προϊόντος, νέες ιδέες και μορφές αλληλεπίδρασης, αλλά και τη συμβατότητα του πρωτοτύπου με υπάρχουσες τεχνολογίες και συστήματα υποβοήθησης.

Ο ρόλος της ΒΥΤΕ στο VERITAS είναι η ενοποίηση των εργαλείων προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας της πλατφόρμας VERITAS με διάφορες εφαρμογές και προϊόντα της εταιρείας στο χώρο της εργασίας.

Ιστοσελίδα έργου: www.veritas-project.eu

ELDERSPACES: (Managing Older People Social Relationships for better Communication, Activation and Interaction). Το Ευρωπαϊκό έργο ELDER-SPACES, ανήκει στην κατηγορία χρηματοδοτικών προγραμμάτων AAL (Ambient Assisted Living Joint Programme AAL-2009-2).

Στα πλαίσια του έργου, σχεδιάστηκε μία καινοτόμος πλατφόρμα λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης, η οποία βασίζεται στο ήδη υλοποιημένο πακέτο λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης iWiW (Internet Who is Who), το οποίο αναπτύχθηκε από έναν από τους επτά συνολικά εταίρους του έργου και τροποποιήθηκε σημαντικά.

Η παλτφόρμα αυτή στοχεύει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η κοινωνική δικτύωση σε μεγάλες ηλικίες (συνήθως υγιή άτομα 55 ετών και άνω). Οι μικρότερες ηλικίες ασχολούνται με την κοινωνική δικτύωση (π.χ. facebook, twitter, myspace) σε συντριπτικά μεγαλύτερα ποσοστά, συσχετισμό που επιθυμεί να αλλάξει το έργο παρέχοντας κίνητρα σε μεγαλύτερα άτομα ώστε να δραστηριοποιηθούν κοινωνικά, να μετατραπούν σε πιο ενεργούς πολίτες και να βελτιώσουν εν γένει την ποιότητα ζωής τους.

Η BYTE σε αυτό το έργο ήταν ο συντονιστής, ήταν υπεύθυνη για την γενική τεχνική επίβλεψη του τελικού πρωτοτύπου του έργου και υλοποίησε τις σχετικές υπηρεσίες και διεπαφές ιστού.

Ιστοσελίδα έργου:: www.elderspaces.eu

SPAGOS (Secure & Privacy-Aware eGOvernment Services): Ο SPAGOS είναι ένα εθνικά χρηματοδοτούμενο έργο που στοχεύει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο, σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα προσεγγίσεις, θα προωθήσει μια ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτύξει μια πλατφόρμα που θα καλύπτει όλους τους φορείς της αλυσίδας παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα διαχειρίζεται την επικοινωνία, την αποθήκευση και την επεξεργασία των πληροφοριών με ένα ασφαλές τρόπο που θα εγγυάτε υψηλά επίπεδα ιδιωτικότητας.

Η ΒΥΤΕ είναι ο τεχνικός συντονιστής του έργου και είναι υπεύθυνη για τις συνολικές προδιαγραφές του έργου την αρχιτεκτονική και για την ενοποίηση των διάφορων τεχνολογιών.

Ιστοσελίδα έργου: research.icbnet.ntua.gr/spagos/

GAME-IT (GameIt-Platform for Semantic Knowledge Management and Development of Interactive Educational Scenarios Using Advanced Multi-User Gaming Technology): Το έργο GameIt θα συμβάλει στο όραμα ενός ψυχαγωγικού , προσωποποιημένου και συνεχώς διαθέσιμου εικονικού σχολείου, του οποίου οι διδακτικές δραστηριότητες δεν γνωρίζουν γεωγραφικά και χρονικά σύνορα. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σχολείο θα βασίζεται σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αποθησαυρισμένη ανθρώπινη γνώση. Έχοντας αυτό ως στόχο, η προτεινόμενη πλατφόρμα συνδυάζει καινοτομικά τα αποτελέσματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με ώριμες τεχνολογίες θέλοντας να αναβαθμίσει την καθημερινή (Ελληνική και διεθνή) εκπαιδευτική πρακτική με (i) τη δύναμη μιας μηχανής ολοκλήρωσης ψηφιακής γνώσης (ii) τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι και (iii) τη διάδραση που εξασφαλίζει το δικτυακό παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε συνεργατικό ή/και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το έργο θα αποδώσει (i) περίπου 50 σενάρια έτοιμα για χρήση για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ii) ισχυρά, εργονομικά εργαλεία συγγραφής για την περαιτέρω δημιουργική αξιοποίηση της πλατφόρμας από τον δάσκαλο. Θα μελετηθούν μοντέλα B2B καθώς και περιβάλλοντα Script Store (στο πρότυπο των App Stores) για την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας.

Η ΒΥΤΕ σε αυτό το έργο σχεδιάζει , αναπτύσσει και συντονίζει την υλοποίηση του συστήματος ενοποίησης της γνώσης.

Ιστοσελίδα έργου: υπό κατασκευή

HERMIS: ένα εθνικά χρηματοδοτούμενο έργο με στόχο την ανάπτυξη ενός συνεργατικού συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου υψηλού επιπέδου για τoν χώρο του λιανεμπορίου.

Η BYTE σε αυτό το έργο ήταν ο συντονιστής και υλοποίησε το κυριότερο μέρος του έργου.